Die wet van Noag

Die sondeval in die Tuin van Eden, toe Adam en Eva gekies het vir Kennis van Goedheid en Boosheid, word ook genoem die oersonde of die erfsonde. Dit was die Moeder van Alle Sondes. As gevolg hiervan, by wyse van spreke, word bepaal wie gaan hemel toe en wie gaan hel toe. Hierdie mislukking is deur Adam en Eva oorgedra op hulle nageslag, op die ganse mensdom.

Wat nou van ons ander sondes? Die sterk taalgebruik wanneer ek my duim raakslaan. Die getroude baas en getroude sekretaresse se skelm verhouding. Nog erger die moorde, die rooftogte, die verkragtings. Hierdie ander sondes is wel nie die oersonde nie, dit is die gevolge van die oersonde.

Met die sondeval, het die mens vervreemd geraak van hulle Skepper. Hulle het teen Hom gerebelleer. Maar die saak was nie heeltemal verlore nie, daar was ‘n plan om die situasie aan te spreek. YHWH was nie plan om Sy skepping net af te skryf nie. Dit is hierdie plan en die uitvoering daarvan wat in die Bybel openbaar word.

Voordat enige een iets verkeerd kon doen, was hulle reeds in vyandskap met hulle Skepper. Die heel eerste wandaad wat enige mens teen ‘n ander mens gepleeg het, was Kain wat sy broer vermoor het. Die aanleiding daartoe was dat YHWH nie Kain se offer aanvaar het nie. Hieroor was Kain ongelukkig. In Genesis 4:6-7 word vertel: En die HERE sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie – die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.

Daar was, na Kain, die wat daarin kon slaag om oor die sonde te heers. Dink Henog, dink Noag. Sonder dat daar wette en reëls was, kon hulle onderskei tussen reg en verkeerd, tussen goedheid en boosheid. Boonop het hulle gekies om reg te doen en om oor boosheid te heers. Gen 5:24: En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Gen 6:9: Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Daar was mense wat gekies het om ‘n goeie verhouding met YHWH te hê. Hulle was ‘n absolute minderheid.

Gen 6:5-8 vertel die verdere geskiedenis. Toe die HERE sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net sleg was, het dit die HERE berou dat Hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. En die HERE sê: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die HERE.

Wat leer ons hieruit? YHWH het die finale sê oor die mens. As hy Sy skepping wil uitwis, kan Hy en sal Hy. Die mens kan niks daaromtrent doen nie, die mensdom kan dit nie verhinder nie. Toe bring YWHW die vloed oor die aarde en Hy roei alles uit.

Tog, toe Hy alles uitwis, toe begin Hy weer voor met mens en dier. Daar was ‘n plan om op ‘n ander manier met die mens voort te gaan. Uit Noag begin Hy ‘n hele nuwe mensdom. Genesis 7:23: So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.

Hoe gaan YHWH met hierdie nuwe mensdom handel? Genesis 9:1-7 bevat die voorskrifte wat YHWH nou aan hulle voorlê: En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en skrik sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel: alles wat op aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere sal Ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word: want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder; wemel op die aarde en vermeerder daarop.

Hierdie voorskrifte is aan alle mense gegee, al die volke van die aarde, ook die nageslag van Jakob. In Judaïsme is daar ‘n rabbynse konstruksie wat praat van die sewe wette van Noag wat op nie-Jode van toepassing is.

Die Vloed het nie die oersonde weggespoel nie, dit was nog daar en is nog steeds daar. Die Wet van Noag spreek dit ook nie aan nie en het ook nie ‘n beloning of straf vir nakoming nie. Voorskrifte gee riglyne om volgens te lewe, dit maak nie lewend nie.

Naskrif: In Handelinge 15:28-29 gee die apostels hulle beslissing oor nie-Jode wat op Yeshua vertrou: Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge: dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel!

 

 

Save

Save

Versprei asseblief

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui