Wat van die 10 verlore stamme van Israel?

Die Israeliete van die Bybel laat my stom geslaan. Hoe verklaar jy dit? Hulle was die mees bevoorregte volk op aarde en het dit geminag en weggegooi. Hulle was die uitverkore volk, die een volk wat ‘n verbond met die ware God gehad het, Hy het met hulle gepraat, hulle het met hulle eie oë Sy wonderdade en heerlikheid gesien. Aan hulle het God die beloftes van die Gesalfde gegee. Dit het hulle met stank vir dank beantwoord.

Die Bybelse Israel het ‘n groot swakheid vir afgode gehad. Moses was nog besig om die Tien Gebooie te ontvang, toe breek hulle die heel eerste gebod en maak vir hulle ‘n afgod. So het dit regdeur hulle geskiedenis gegaan, hulle kon maar net nie wegbly van afgode af nie. Een van hulle profete het opgemerk dat daar nêrens op aarde ‘n heidense volk was, wat so ontrou aan hulle valse gode was, as wat Israel aan die ware God was nie. YHWH, die enigste ware God, het alles probeer om hulle terug te bring na Hom toe. Droogtes, peste, vyande. Hy het profete gestuur. Vir ‘n kort rukkie sal hulle terugkeer na die ware God toe, maar dan weer agter afgode aanloop. Uiteindelik het YHWH genoeg gehad en hulle uit hulle land laat wegsleep as bannelinge.

Dit het so gebeur. Aanvanklik was hulle regeringsvorm ‘n teokrasie, YHWH het self oor hulle regeer. Na ‘n paar eeue was hulle ongelukkig daarmee en wou hulle ‘n monargie hê, nes die heidense volke. Na ‘n paar honderd jaar van regering deur ‘n koning, was hulle weer ongelukkig en skeur die een koninkryk in twee. Suidelike Israel word Juda genoem en hulle hoofstad was Jerusalem, noordelike Israel word Efraim genoem en hulle hoofstad was Samaria. Dit was hierdie noordelike Israel wat van hulle ontstaan af “verdraagsaam” teenoor afgode was. Hulle was die eerste deel van Israel wat in ballingskap weggevoer is.

Die volk Israel het uit twaalf stamme bestaan en die populêre opvatting is dat die suidelike koninkryk uit twee stamme bestaan het, en dat die noordelike koninkryk uit 10 stamme bestaan het. Daaruit volg dan die opvatting dat toe noordelike Israel in ballingskap weggevoer is, al tien stamme weggevoer is en nooit weer teruggekeer het nie. Dus word daar gepraat van die “Tien verlore stamme van Israel”. Die 2 en 10 stamme idee is afkomstig uit 1 Konings 11:31: en hy sê vir Jeróbeam: Neem vir jou tien stukke, want so spreek die HERE, die God van Israel: Kyk, Ek gaan die koninkryk uit die hand van Salomo afskeur en aan jou die tien stamme gee; Die 10 stamme word weer genoem in 1 Konings 11:35, maar nêrens anders nie.

Elders word Suidelike Israel (Juda) beskryf as bestaande uit die stamme Juda, Benjamin, Simeon en ‘n deel van Levi. Vier stamme (of as jy wil drie-en-‘n-half), nie twee nie. Daar moet onthou word dat daar ‘n verskil is tussen die mense van ‘n stam en die grondgebied wat aan ‘n stam toegeken is. Toe Noordelike Israel (Efraim) hulle eie alternatiewe godsdiens instel, was daar mense in hulle gebied wat nie tevrede daarmee was nie en uit hulle stamgebiede getrek het na Suidelike Israel (Juda).

In omtrent 732 v.C. het Tiglath-Pileser III, koning van Assirië, Noordelike Israel ingeval. Hy het die stamgebiede van Reuben, Gad en Manasse geannekseer en van die inwoners weggevoer na Assirië toe. Die gebied van Naftali het ‘n Assiriese goewerneur gekry. Noordelike Israel het bly voortbestaan met ‘n kleiner grondgebied tot omtrent 720 v.C. Toe is dit weer ingeval deur Assirië se Sargon II. Daar word gereken dat ‘n vyfde van Noordelike Israel se bevolking weggevoer is en in ander gebiede van die Assiriese Ryk hervestig is. Dit wil sê vier-vyfdes het oorgebly. Die Assiriërs het ook persone uit ander verowerde gebiede in Noordelike Israel hervestig, wat met die plaaslike Israeliete verbaster het. Hulle nageslag was die Samaritane, vernoem na die hoofstad Samaria. Al sou ons aanvaar dat die meerderheid Israeliete verbaster het, beteken dit nie dat almal verbaster het nie. Daar is geen rekords dat die bevolkings van Dan, Aser, Issaskar, Sebulon en westelike Manasse weggevoer is nie. Dus was daar minstens ses stamme (Naftali ingesluit) wat nie weggevoer is nie. Die mense wat weggevoer was, het ten tyde van die skrywe van Konings en Kronieke nog bestaan en was bekend aan hulle volksgenote. Dit is slegs die stamme van Reuben, Gad en Oos-Manasse wie se name nie verder in die Ou Testament voorkom nie. Dit was hulle wat aan die oostekant van die Jordaan gewoon het (Perea in die Nuwe Testament).

Met die Assiriese inval het so baie mense uit Noordelike Israel na Suidelike Israel gevlug dat Koning Hiskia van Juda ‘n nuwe muur om Jerusalem moes bou en ‘n nuwe waterbron moes voorsien. Die bevolking van Jerusalem het blykbaar vyfvoudig toegeneem. In 2 Kronieke 30:1-11 word beskryf hoe Hiskia die mense wat oorgebly het in Noordelike Israel uitgenooi het om die pasga in Jerusalem by te woon. Dit was mense van Efraim, Manasse, Aser, Issaskar en Sebulon wat deur die Assiriërs gespaar is. Ons tel Efraim en Manasse as een stam, die stam van Josef.

Josia van Juda was die laaste goeie koning. Hy het skynbaar oor die oorspronklike grondgebied van Israel se twaalf stamme regeer. Hy het deur die hele gebied gegaan en die altare van afgode vernietig. 2 Kronieke 34:6-7: En in die stede van Manasse en Efraim en Símeon en tot by Náftali, in hulle puinhope rondom, het hy die altare omgegooi, en die heilige boomstamme en gesnede beelde het hy tot stof vergruis en al die sonpilare in die hele land van Israel het hy omgekap. Daarna het hy na Jerusalem teruggekom. 2 Kronieke 34:9: Toe hulle by die hoëpriester Hilkía kom, het hulle die geld afgegee wat in die huis van God gebring was, wat die Leviete, die drumpelwagters, versamel het uit Manasse en Efraim en uit die hele oorblyfsel van Israel en uit die hele Juda en Benjamin en die inwoners van Jerusalem. Net voor die koninkryk van Juda geval het voor Babilonië, het die bevolking van die koninkryk van Juda bestaan uit mense van al twaalf die stamme.

Na die Babiloniese ballingskap, keer die ballinge terug onder leiding van Esra en Nehemia. Esra noem die teruggekeerdes agt keer “Jode” en veertig keer “Israel”. Nehemia noem hulle elf keer “Jode” en twee-en-twintig keer “Israel”. Blykbaar het die benaming “Jode” (Judeërs) en “Israel” dieselfde beteken.

Die ou manier om die land in stamgebiede te verdeel, het verander. In die Nuwe Testament is die land Israel verdeel in vier gebiede, naamlik Judea in die suide, Samaria in die middel, Galilea in die noorde en Perea oos van die Jordaan. Mense van die volk Israel het in al vier gebiede gewoon. In die Nuwe Testament is die profetes Anna van die stam van Aser. Die apostel Paulus sê in Handelinge 26:7: waartoe ons twaalf stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom; oor hierdie hoop, koning Agríppa, word ek deur die Jode beskuldig.

Waar kom die storie van die “Tien verlore stamme van Israel” vandaan? In die 17de eeu was daar ‘n paar uiteenlopende sake gewees wat saamgewerk het om aan hierdie teorie geboorte te gee. Die ontdekking van ‘n klein groepie Sjinese-Jode in Kaifeng, ‘n Joods-Portugese reisiger wat gemeen het dat hy “verlore Israelietiese stamme” in die Andes-berge in Suid-Amerika ontdek het,  en ‘n Joodse Rabbi wat ‘n boek geskryf het oor die Messiaanse eeu wat volgens hom voor die deur was. Deur die jare was daar baie pogings om hierdie “verlore stamme” te identifiseer. Van die aanspraakmakers is die Amerikaanse Rooihuide, Ethiopiese Jode, die Pasjtoene van Pakistan en Afghanistan, Japannese, die Lemba van Suid-Afrika, Britse Israel en vele ander.

Toe Yeshua, die Gesalfde, gekom het, het die mense van Israel twee keuses gehad: hulle kon Hom aanvaar het of hulle kon Hom verwerp het. Indien hulle Hom aanvaar het, en hulle het uit net twee stamme bestaan, sou die Messiaanse Ryk maar klein gewees het.

My vraag is: waarom sou mense graag die “verlore stamme” wou wees? Hulle was afgodedienaars wat deur YHWH verwerp is.

Save

Versprei asseblief

14 thoughts on “Wat van die 10 verlore stamme van Israel?”

 1. “…My vraag is: waarom sou mense graag die “verlore stamme” wou wees? Hulle was afgodedienaars wat deur YHWH verwerp is…”

  My vraag is: waarom sou mense graag Christen wou wees wat agter heidense tradisies soos Kersfees of paashas fees dienaars is. ?

  Groete
  Winkelsmidt

  1. Mat 7:21  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. 
   Mat 7:22  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? 
   Mat 7:23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! 

 2. “…Die 10 stamme word weer genoem in 1 Konings 11:35, maar nêrens anders nie…”

  “…Blykbaar het die benaming “Jode” (Judeërs) en “Israel” dieselfde beteken…”

  Dis opmerklik dat jy nie die Bybel bestudeer nie. Gaan ondersoek jou bybel vir hierdie twee huise:

  1. Die Huis van Israel.
  2. Die Huis van Judah

  Voorspoed.

   1. Rev 21:10 En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en hoë berg en my DIE GROOT STAD getoon, die heilige Jerusalem, WAT UIT DIE HEMEL VAN Elohiem NEERDAAL….

    Rev 21:12 En sy het ‘n groot en hoë muur MET TWALF POORTE gehad, en by die poorte twaalf boodskappers, en NAME DAAROP GESKRYF, naamlik die van DIE TWALF STAMME van die kinders van Yiesraél.

    Geen poort het die naam van enige Christen denominasie nie.

    Maw. As jy graag wil ingaan in die Vader se Stad, moet jy Romeine 11(elf) toepas, en ingeent word op die oorspronklike Olyfboom en nie op die Christen Kersfeesboom nie.

 3. Jer 11:16 Die HERE het jou die naam gegee: groen OLYFBOOM, skoon deur mooi gevormde vrugte; maar by die geluid van ‘n groot gedruis het Hy ‘n vuur daarteen aangesteek, en sy takke het gebreek.
  Jer 11:17 Want die HERE van die leërskare wat jou geplant het, het onheil teen jou gespreek weens die boosheid van die HUIS VAN ISRAEL en die HUIS VAN JUDAH, wat hulle graag gedoen het, om My te terg deur rook te laat opgaan vir Baäl.

  Rom 11:17 En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ‘n wilde OLYFBOOM was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die OLYFBOOM….

  Rom 11:24 Want as jy afgekap is van die OLYFBOOM wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak(oorspronklike) OLYFBOOM ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul eie(oorspronklike) OLYFBOOM ingeënt word?

 4. Goed Wilco;

  Hierbo sien ons dat Romeine 11(elf) ons waarsku dat as/indien ons “slanderous” optree teenoor die mak(oorspronklike) Olyfboom, ons as takke wat vanaf die nasies kom en ingeent is…

  Dat ons as wilde takke net soos die “mak” takke ook afgekap kan word deur ons Hemelse Vader.

  Efesiers 2(twee), Dui aan dat ek en jy wat vanaf die Nasies kom, ‘n Burgerskap verandering ondergaan as ons in/aan die ware Messias begin glo/volg;

  Eph 2:13 Maar nou in die Messias Yahshua het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van die Messias.

  Eph 2:19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie,(onder die nasies nie) maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God….

  Nou as ons dan ‘n verandering van burgerskap aanvaar met die Vader se Volk(Israel), en ingeent word op daardie mak(oorspronklike) olyfboom, word die voor-ouers van daardie “mak boom” ook ons voorouers, en praat ons nie sleg van hulle nie.

  Sou jy en ek dan slegpraat van die huis waarin ons grootword, dink jy nie dat die Vader van die huis ons sal wegjaag nie Wilco?

  Hier is ‘n paar Bybelse karakters wat burgerskaps verandering ondergaan het:

  1. Ragab.
  2. Kaleb.
  3. Rut.

  Groete
  Bobejaan

 5. Skuus, Wilco, ek het die verse uitgelaat wat vertel wat ek probeer oordra;

  Rom 11:19 Jy sal dan sê: Die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word.
  Rom 11:20 Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees.
  Rom 11:21 Want as Elohiem die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie.

  Groete
  Bobejaan

 6. “..Na ‘n paar honderd jaar van regering deur ‘n koning, was hulle weer ongelukkig en skeur die een koninkryk in twee..”

  Nee, Wilco, hulle het nie die Koninkryk in twee geskeur nie, maar die Vader het;

  1Ki 12:24 So sê Yahweh: Julle mag nie optrek en teen julle broers, die kinders van Yiesraél, oorlog voer nie; julle moet omdraai, elkeen na sy huis; WANT VAN MY HET HIERDIE SAAK GEKOM.

  2Ch 11:4 So sê Yahweh: Julle mag nie optrek en teen julle broers oorlog voer nie; julle moet omdraai, elkeen na sy huis, WANT VAN MY HET HIERDIE SAAK GEKOM. Hulle het toe geluister na die woorde van Yahweh en omgedraai sonder om teen Yarovám op te trek.

  “..Waar kom die storie van die “Tien verlore stamme van Israel” vandaan?..”

  Deu 4:27 En Yahweh sal julle onder die volke verstrooi, en ‘n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen Yahweh julle sal dryf.
  Deu 4:28 En daar sal julle afgode dien, die werk van mensehande, hout en klip wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie.(Christenskap).

  Wilco, soos jy hierbo sien, het Moses dit reeds voorspel, voordat hulle in die beloofde land ingegaan het.

 7. Ek sal ook graag wil weet hoekom die mense graag Israeliete wil wees? Niemand kan ‘n geslagslyn trek van ons tot die Israeliete om te bewys ons is afstammelinge. Nie te min, gaan lees wat staan in Mark 16:15 en 16 as ook Joh 3:16. Jy hoef nie’ n afstammeling te wees van die Volk Israel nie om deur God aangeneem te word en gered te word. Toe die Volk die Messias verwerp het, het God die evangelie ook aan die heidene gegee. Lang storie kort, as jy in Jesus Christus glo as die Verlosser sal jy deur God se genade gered word. Groete, JP

  1. Mense verstaan nie wat die Evangelie werklik is nie, die heerlikheid in Christus nie.Daar is ‘n groot verskil tussen Israel (wat ‘n aardse volk is) en die Gemeente van Christus wat ‘n geestelike “volk” is. Israel is al van 70 n.C. onder ‘n strafgerig. Wil die wat hulleself Israeliete noem, ook onder ‘n strafgerig wees? As hulle werklik Israel is, hoekom is hulle nie gepla oor die tempel nie? Die nakomelinge van Levi is die priesters, wie van hierdie mense wat hulle Israeliete noem, is dan die priesters?

 8. Ja Wilco, ek stemsaam met jou. Die mense wat Israeliete wil wees het ‘n israelvisie.

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui