Gideon en sy bende

Lees enige iemand die Bybelboek Rigters? Dit wil sê in die regte Bybel, nie in die Kinderbybel nie. Is daar nut in om Rigters te lees? Is dit nie maar net mooi stories vir Sondagskool nie?

Van die begin van Rigters af tot waar Saul koning oor Israel geword het, was 346 jaar. Elke stam het in sy eie gebied, wat deur YHWH aan hulle toegeken is, gewoon. Die regeringstelsel wat in hierdie tyd in Israel in gebruik was, was ‘n teokrasie. Dit het beteken dat YHWH die alleenheerser oor hulle was. Daar word by herhaling in die boek gesê: In dié dae was daar geen koning in Israel nie. Rigters was nie konings nie, ook nie priesters nie en ook nie regters nie, hulle was militêre leiers.

Voordat Israel die land Kanaan verower het, was dit YHWH se opdrag dat Israel die mense wat toe daar gewoon het, heeltemal moet verdryf. Deuteronomium 20:16-18 gee die redes: Maar van die stede van hierdie volke wat die HERE jou God jou as erfenis sal gee, moet jy niks wat asem het, laat lewe nie. Maar jy moet hulle heeltemal met die banvloek tref: die Hetiete en Amoriete, die Kanaäniete en Feresiete, die Hewiete en Jebusiete, soos die HERE jou God jou beveel het; sodat hulle julle nie leer om te handel volgens al hulle gruwels wat hulle vir hul gode gedoen het, en julle teen die HERE julle God sondig nie. Dit het Israel nie gedoen nie. Hulle was verdraagsame mense en het  in godsdiensvryheid geglo.

Ons lees in Rigters 3:5-7: So het die kinders van Israel dan onder die Kanaäniete, Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete gewoon, en húl dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan húl seuns gegee en hul gode gedien. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE en die HERE hulle God vergeet en die Baäls en die heilige boomstamme gedien.

Waar hulle wel hierdie volke verslaan het, het Israel verkies om eerder oor hierdie mense te regeer as om hulle uit die land te verdryf. Die gevolge van hierdie versuim om YHWH se opdragte uit te voer, het hulle vir geslagte lank geteister. Wat een geslag duld sal die volgende geslag omhels.

So het dit met Israel gegaan: Dien afgode, word verslaan deur vyande, pleit by YHWH om genade, YHWH wek ‘n rigter op, die rigter verslaan die vyand. Dit gaan ‘n rukkie goed, dan herhaal alles weer. Dit is nie elke keer die hele Israel nie, dit is miskien net een stam. En elke keer ‘n ander rigter. As ek reg tel, was daar altesaam 15 rigters.

In die tyd van Gideon het dit ook so gegaan. Die nuwe geslag het weer in afgodery verval en YHWH stuur toe die Midianiete teen hulle. Elke jaar met oestyd val die Midianiete Israel binne op kamele en roof die oeste en plunder wat geplunder kan word. Dan klim hulle op hulle kamele en gaan huis toe. Tot volgende jaar. Toe die noordelike stamme YHWH om hulp smeek, stuur Hy eers ‘n profeet om hulle te onderrig. Die profeet vertel hulle die geskiedenis, van YHWH se wonderdade en van die verbod op afgodery. Hulle moet eers weet waarom hulle verdruk word.

Sover ons weet, verskyn YHWH vir die eerste keer sedert Moses weer aan ‘n mens, naamlik Gideon. Gideon se sterk punt was sy oortuiging dat YHWH wonderwerke doen. Die Engel van YHWH gee aan Gideon ‘n teken om sy roeping te bevestig. Gideon se eerste taak is die uitroei van afgode aanbidding. Om dit te doen, moet hy teen sy eie vader optree. Dit moet hy doen terwyl hy steeds sy vader respekteer en eer. Almal is kwaad vir Gideon en die mans van die stad wil hom doodmaak. Gideon wil graag seker wees dat hy YHWH reg verstaan en vra ‘n teken as bevestiging dat YHWH vir hulle sal veg.

Die oorlog wat volg is nie tussen Israel en Midian nie, dit is tussen YHWH en Midian. Midian is 135,000 man sterk. In Rigters 7:2-4 verminder YHWH Israel se troepe: Toe sê die HERE vir Gídeon: Die manskappe by jou is te veel vir My om die Midianiete in hulle hand te gee; anders kan Israel hom teen My beroem deur te sê: My eie hand het my verlos. Roep dan nou tog uit voor die ore van die manskappe en sê: Die wat bang is en bewe, kan teruggaan en wegdraai van die gebergte van Gílead af. Toe het daar van die manskappe twee en twintig duisend omgedraai, en tien duisend het oorgebly. Daarop sê die HERE vir Gídeon: Die manskappe is nog te veel; bring hulle af na die water, dan sal Ek hulle daar vir jou uitsoek; en van wie Ek aan jou sê: Hierdie een mag met jou saamgaan—dié mag met jou saamgaan; maar elkeen van wie Ek aan jou sê: Hierdie een mag nie met jou saamgaan nie—dié mag nie gaan nie. Daar bly toe 300 oor. YHWH het 1 soldaat vir elke 450 Midianiete. Die Midianiete is toegerus met oorlogswapens, die 300 Israeliete het elkeen ‘n kruik met ‘n fakkel en ‘n ramshoring.

Die Midianiete het onrustig begin word na een van hulle ‘n slegte droom gehad het. Die slag word beskryf in Rigters 7:20-23: Toe blaas die drie dele op die ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep: Die swaard van die HERE en van Gídeon! En hulle het bly staan elkeen op sy plek, rondom die laer. Daarop hardloop die hele laer, en hulle skreeu en vlug. En toe die drie honderd op die ramshorings blaas, het die HERE die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laer; en die laer het gevlug na Bet-Sitta, na Seréda toe, tot by die oewer van Abel-Mehóla by Tabbat. En die manskappe van Israel uit Náftali en uit Aser en uit die hele Manasse is opgeroep, en hulle het die Midianiete agternagejaag.

Mens sou dink dat al die Israeliete nou sal saam staan en die Midianiete heeltemal verdryf. Dit het nie gebeur nie. Van hulle het dwars getrek, ander weer het gedink dat Gideon die vyand was. Nadat Gideon hulle gedissiplineer het, vra die Israeliete hom om hulle koning te wees. Dit vind ons in Rigters 8:22-23: Daarop sê die manne van Israel vir Gídeon: Heers oor ons, u sowel as u seun en u kleinseun, want u het ons verlos uit die hand van die Midianiete. Maar Gídeon antwoord hulle: Ek wil nie oor julle heers nie, en ook my seun mag nie oor julle heers nie: die HERE sal oor julle heers. Hulle het die eer aan ‘n mens gegee, nie aan YHWH nie. Gideon was ‘n held en gewild by die vroue. Hy was ook die vader van baie kinders.

Dit is maar treurig as iemand nie in wonderwerke glo nie. Dan glo hy ook nie in ‘n klomp ander goed nie. Hy glo nie die Bybel nie, hy glo nie in Yeshua die Gesalfde se opstanding nie. So ‘n persoon het eintlik geen hoop nie. In ons eie volksgeskiedenis is daar ook gebeure wat ons as wonderwerke beskou. Ons sal ook net uit ons huidige situasie ontkom deur wonderwerke.

Save

Save

Save

Versprei asseblief

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui