Die Regte Weg na die nuwe lewe in Christus

Hierdie foto het 'n leë alt kenmerk; die lêernaam is bht7k-GCyxvjTyUpmME3sA-0001-13523570142.png

Hierdie is die bekendstelling van my nuwe e-boek: “Die Regte Weg”. 

Die boek wil weer die grondslae van die Christelike geloof neerlê. In hierdie dae vind ons dat daar by baie mense verwarring heers oor wat die lewe in Christus behels. Dit wemel van valse leraars en profete en vele afwykings en misleidings word verkondig en geglo.

Gevolglik is die boek meer leerstellig van aard: 2 Tim. 4:1-4: Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ʼn tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ʼn menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.

Om ʼn oorsig van die boek te gee, verskaf ek die inhoudsopgawe:

INHOUDSOPGAWE

1. DIT IS ʼn FONDAMENT             

2. GOD EN MENS            

  2.1 Die Opperwese:  Wat verstaan ons met die begrip “Opperwese”; Wat noem ons die Opperwese?; Wat is die Drie-eenheid van God?; Oor watter eienskappe beskik God?; Hoe is God se aard en karakter?           

  2.2 Die mens:  Waar pas die mens in?; Wat beteken dit om na die beeld van God geskape te wees?; Wat is die “asem van die lewe”?; Wat is die doel van die mens?;  Wat beteken “sekerlik sterwe”?

  2.3 Die val van die mens:  Wat het gebeur?; Wie is die slang?; Wat was die gevolge van die Sondeval?; Hoekom het God dit toegelaat?         

  2.4 Die gevolge van die mens se val: Wat was die onmiddellike gevolge?; Wat was God se reaksie?; Wat was die gevolge vir die mensdom?          

  2.5 God wil steeds Sy doel bereik: Wanneer het God besluit op ʼn ander plan?; Wat behels God se plan?; Hoe maak God sy plan bekend?   

  2.6 Die Heilige Skrif: Wat is die verskil tussen “die Heilige Skrif” en “die Bybel”?; Wat is die “kanonieke boeke”?;  Watter ander godsdienstige boeke is daar nog?; Waaraan moet ʼn boek voldoen om kanoniek te wees?; Wat is Sola Scriptura?; Uit watter manuskripte word die Skrif vertaal?; Hoe word die Skrif vertaal?; Uit watter boeke bestaan die Heilige Skrif?  

  2.7 God se werkswyse: Wie kan die mens verlos?; Wat moet mense doen om verlos te word?; Op grond van wat word mense gered?; Wie moet erkenning vir die verlossing kry?;

3. SONDE           

  3.1 Algemene en Individuele Sonde: Wat is Algemene Sonde?; Wat is Individuele Sonde?; Hoe weet mense wat hulle Individuele Sonde is?; Wat is die vlees?; Wat is liefde vir die wêreld?   

  3.2 Die Tien Gebooie: Wat is die Tien Gebooie?; Op wie is die Tien Gebooie van Toepassing?; Hoe dink God oor sonde?; Kan sonde oorwin word?           

4. STRUIKELBLOKKE       

  4.1 Teenstand en vervolging: Hoekom is daar teenstand?; Wat word bedoel met “die wêreld”?; Waarom is daar vyandskap van die wêreld?; Hoekom is daar teenstand van vriende en familie?    

  4.2 Foute, dwalings en misleidings: Wat is foute?; Wat is dwalings?; Wat is misleidings?;

  4.3 Die onderskeid tussen die etniese volk Israel en die Gemeente van Christus: Is dit belangrik om tussen Israel en die Gemeente te onderskei?; Wie is Israel?; Wie is die Gemeente van Christus?; Is die Gemeente nie net ʼn voortsetting van Israel nie?; Wat is die teenstelling tussen Israel en die Gemeente?; Hoe weet Israel en die Gemeente wat sonde is?; Moet die Gemeente nie die Ou Testamentiese wette nakom nie?    

5. BAKENS OP DIE PAD NA DIE NUWE LEWE      

  5.1 Bekering en Wedergeboorte: Wat is bekering?; Wat is wedergeboorte?  

  5.2 Die Doop: Wat is die doop met water?; Wat beteken die doop met water?; Wat is die doop van die Heilige Gees?               

  5.3 Die Heilige Gees: Wie is die Heilige Gees?; Hoe help die Heilige Gees ons?              

  5.4 Gebed: Wat is gebed?; Hoe verskil gebede in die Ou en Nuwe Testamente?; Hoe moet die “Onse Vader” verstaan word?; Wat is aanbidding in gees en waarheid?              

  5.5 Bybelstudie: Waarom moet ons die Heilige Skrif lees en bestudeer?; Hoe moet ons die Heilige Skrif lees?; Wat van die Ou Testament?; Hoe moet ons die Heilige Skrif bestudeer?

  5.6 Gemeenskap met mede-gelowiges: Wat is die gemeenskap van gelowiges?; Wat is die gemeente van gelowiges?; Wat doen gemeentes tydens byeenkomste?; Wat is die nagmaal?; Wat is die liggaam van Christus?            

6. GESKIEDENIS VAN DIE WESTERSE CHRISTENDOM      

  6.1 Die ontstaan van die Christendom

  6.2 Die Apostels            

  6.3 Na die Apostels: Wat het na die Apostels gebeur?; Hoe het die Nuwe Testament ontstaan?; Hoe het die Apostels se boodskap verder versprei?       

  6.4 Die ontstaan van die kerk en die Oos-Wes Skeuring: Hoe het die georganiseerde kerk ontstaan?; Wat het tot skeuring in die kerk gelei?; Waarheen het die kerk sendelinge gestuur?; Wie was die Paulisiane?           

  6.5 Die Westerse Kerk en die Reformasie: Wie was die voorlopers van die Reformasie?; Wie was die Waldense?; Hoe het die kerkhervorming gebeur?    

  6.6 Die Christendom in die Nuwe Wêreld: Wat was die effek van ontdekkingsreise?; Wat is Millennialisme?  ; Wat was die Verligting?; Hoe het die hervorming verder ontwikkel?              

  6.7 Die Christendom in die moderne tyd: Wat het die afgelope eeu plaasgevind?; Wat is die hedendaagse wêreldgees?; Wat is kerkvernuwing en huiskerke?; Wil die mens soos God wees?    

Ek bied die e-boek gratis aan. Bestel asseblief by buitepos@minderheidsverslag.co.za en meld of PDF of EPUP formaat verkies word.

Versprei asseblief

14 thoughts on “Die Regte Weg na die nuwe lewe in Christus”

 1. “…Ek bied die e-boek gratis aan. Bestel asseblief by ……….”

  Han 20:29 Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie.

  Jer 50:4 In daardie dae en in daardie tyd, sê Yahweh, sal die kinders van Yiesraél kom, hulle met die kinders van Yehudah saam; onder geween sal hulle voorttrek en Yahweh hulle Elohiem soek.
  Jer 50:5 Hulle sal na Tsion vra; op die pad hierheen sal hulle aangesig gerig wees; hulle sal kom en by Yahweh aansluit in ‘n ewige verbond wat nie vergeet sal word nie.
  Jer 50:6 ‘n Kudde verlore skape was my volk; hulle herders het hulle laat dwaal, hulle weggevoer na die berge toe; hulle het gegaan van berg na heuwel, hulle het hul lêplek vergeet.

  Die Kerk en sy christene se^ so graag dat hulle eerste verwyder gaan word van die aarde af voordat die verdrukking aanbreek…, en ek stem nogal saam met hulle, want daar staan geskrywe;

  Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak EERS die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

  Psa 37:9 Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat Yahweh verwag, HULLE SAL DIE AARDE BESIT.

  Mat 5:5 Salig is die sagmoediges, want hulle SAL DIE AARDE BEëRWE.

  Psa 37:29 Die regverdiges SAL DIE AARDE besit en VIR EWIG daarop woon.

  Groete
  Bobejaan

  1. Hallo Bobbejaan. Jou veronderstellings oor my persoonlik is foutief. Ek is nie deel van die “kerk” nie, ek vier nie Kersfees nie, ensovoorts. Ek gebruik die woord “christen” soos in Hand. 11:26: “En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem.” 

   Joh. 14:6: Jesus antwoord hom: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Niemand nie, nie van Israel of van die Heidene, kan na die Vader kom op enige ander manier as deur Yeshua die Gesalfde nie.

   Hand. 11:15-18: “En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees op hulle geval soos ook op ons in die begin. En ek het die woord van die Here onthou, hoe Hy gesê het: Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gegee het soos aan ons wat in die Here Jesus Christus geglo het, wie was ek dan, dat ek God kon verhinder? En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: So het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk.” Met die uitstorting van die Heilige Gees het alles verander.

   Tit. 3:4-7: “Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het – nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser; sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.” Deur wedergeboorte en die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het, word ons erfgename van die Ewige Lewe.

   2 Kor. 5:17-21: “Alles wat daarom in eenheid met Die Gesalfde Een is, is ’n nuwe skepping, die ou orde het daarmee verbygegaan en alles het nuut geword vanaf God; Hy wat ons verhouding met Homself herstel het deur Yeshua, Die Gesalfde Een en vir ons die bediening gegee het om dié verhouding te herstel, want God, in eenheid met Die Gesalfde Een, het die verhouding van die wêreld met Sy majesteit herstel en nie hulle sondes vir hulle bereken nie en ons eie boodskap van die herstel van die verhouding in ons gesit; daarom is ons ambassadeurs namens Die Gesalfde Een, asof God julle uitnooi deur ons; daarom vra ons julle, namens Die Gesalfde Een: laat julle verhouding met God herstel, want Hy wat geen sonde geken het nie, het Homself in jou plek ’n sondoffer gemaak sodat ons deur Hom, die onpartydige opregtheid van God kan word.” (PWL vertaling)

   Onthou ook dat al 12 stamme van Israel teenwoordig was toe Yeshua in die vlees was. Die meerderheid het Hom verwerp en laat kruisig.

 2. “…Onthou ook dat al 12 stamme van Israel teenwoordig was toe Yeshua in die vlees was…”

  Die 10 stamme was +- 720 VC reeds verstrooi onder die nasies. Daarom al die briewe wat shaul/paulus aan die “buitewereld” gestuur het.

  “..Die meerderheid het Hom verwerp en laat kruisig…”

  Dit was op instruksie van ons Vader dat Hy gekruisig is/was.

  1. Dit was nie 100% mense van ‘n stam wat weggevoer is nie, die armstes het meestal agtergebly. Kyk ook in die Evangelies – party mense se stamverband word gegee. Meeste van die 12 dissipels was nie van Juda nie, maar van Galilea. Indien daar nie ‘n oorblyfsel van die 12 stamme was nie, dan het Yeshua op die verkeerde tyd gekom – hy moes tog die koninkryk herstel?

 3. “…ek vier nie Kersfees nie, ensovoorts…”

  Onderhou/vier jy ons Vader se feeste? In dien nie, waarom nie?

  Lev 23:2 Spreek met die kinders van Yiesraél en sê vir hulle: Die feestye van Yahweh wat julle moet uitroep as afgesonderde byeenkomste – DIT IS MY FEESTYE.

  Indien wel, kan jy vir my verduidelik hoe julle Yom Teruah sien/vier.

  Groete
  Bobejaan

 4. “…Nee, ek hoef nie…”

  So jy hoef nie ons Vader se feeste te onderhou nie?

  Maar die Messias en die Dissipels het dan hierdie feeste in die “nuwe testament” onderhou.

  Wat maak die Afrikaner volk dan so uitsonderlik beter as die Volk van die Vader?

  Omdat die priesters van die kerk dit wil he^ ?

  Oy Vei !

  1. Nee hulle het nie. Waar het enige apostel die hou van Israelitiese feeste voorgeskryf? Versoening met die Vader vereis slegs vertroue in Yeshua die Gesalfde en niks anders nie. Die hou van daardie feeste kan ons nie red nie, net vertroue kan.

 5. “……dan het Yeshua op die verkeerde tyd gekom – hy moes tog die koninkryk herstel?…”

  Sy eerste koms was om Sy “ander skape” terug te koop. (hy het gekom as “redeemer”).

  Sy tweede koms, kom Hy om die vervalle hut van David te herstel en die koninkryk op te rig;

  Han 15:15 En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:
  Han 15:16 DAARNA SAL EK TERUGKOM EN DIE VERVALLE HUT VAN DAVID WEER OPRIG EN DIT HERSTEL,….

  1. Ons is nou nog by die “ander skape” die “vervalle hut” kom later. Yeshua het Sy redding eerste aan Israel aangebied en eers na hulle Hom verwerp het, het Hy dit aan die “ander skape” aangebied. Israel moes eerste hoor, hoeveel van die stamme was teenwoordig om te hoor? Wie was Juda van daardie tyd? Wie was die Samaritane en die Galileers?

 6. “…..Versoening met die Vader vereis slegs vertroue in Yeshua die Gesalfde en niks anders nie……”

  Jy kan maar net nie verby jou priester se “Constantinian” breinspoeling kom nie, ne^ Wilco?

  Ek weet, want dit was vir my ook moeilik.

  Lees tog met oop ooge:

  Jas 2:26 Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood.

  Jas 2:20 Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is?

Laat 'n boodskap na Wilco Labuschagne Kanselleer die opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui