Die Erfsonde en die Wet van Moses

Illustrasie: https://www.beeldendegedichten.nl/christelijke-gedichten-1/het-begon-zo-mooi

Dit is merkwaardig dat daar baie Christene is wat nie verstaan wat sonde is nie.

Die woord “sonde” is ʼn ou Germaanse woord wat morele oortreding, onheil, vyandskap, skuld, of misdaad beteken. Die woord in die oorspronklike taal van die Heilige Skrif beteken om die doel te mis of om te misluk. Die betekenis van “sonde” in Afrikaans en Hebreeus verskil van mekaar.

Daar is ʼn verskil tussen oortreding en mislukking. Yeshua (Jesus) die Gesalfde het in Mark 7:18-23: sonde soos volg verduidelik: en Hy sê vir hulle: “Is julle net so sonder begrip. Weet julle nie dat niks, wat van buite af in die mens ingaan, hom onrein kan maak nie omdat dit nie ingaan in sy verstand nie, maar in die maag, wat alle kos reinig, en uitgewerp word? Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein, want uit die binneste, uit die verstand, wil en emosie van die mens, kom die bose gedagtes: egbreuk, seksuele immoraliteit, diefstal, moord, gierigheid, boosheid, misleiding, onbeheerbaarheid, ’n bose oog (suinigheid), lastering, trots en doellose dinge. Al hierdie booshede kom uit die binneste en maak die mens onrein.” (PWL-vertaling). Die woorde: “uit die verstand, wil en emosie van die mens” verwys na die siel van die mens.

Daar is mense wat die onderhouding van die Wet van Moses beskou as die oplossing van die sondeprobleem. Hulle is van mening dat indien iemand die Wet (veral die Tien Gebooie) nakom, dan sondig hy nie.

Sonde het nie ontstaan toe die Wet aan Moses gegee is nie, dit het toe reeds bestaan.  Sonde, ook genoem die Erfsonde, het ontstaan toe Adam en Eva ongehoorsaam was aan hulle Skepper. Gen. 2:16-17: יהוה-God het die mens beveel en gesê: “Van al die bome van die tuin mag jy as kos eet, maar van die ‘Boom van die Kennis van Goedheid en Boosheid’, daarvan mag jy nie eet nie, want op die dag as jy daarvan eet, sal jy die dood sterf.” (PWL)

Die sondeval het beteken dat God se doel met die mens misluk het. Daar het ʼn verwydering tussen God en mens ingetree. Die gevalle mensdom het vir God geen waarde meer gehad nie.

Onmiddelik na die sondeval is die eerste belofte van ʼn Verlosser gemaak: Gen3:14-15: Toe sê יהוה-God aan die slang: “Omdat jy dit gedoen het, is jy meer as al die vee en al die diere van die veld vervloek. Jy moet op jou maag seil en jy moet stof eet al die dae van jou lewe. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar Saad. Hy sal jou kop vertrap en jy sal Sy hakskeen byt.” (PWL). (Die Saad van die vrou verwys na die Verlosser wat sou kom.)

Sonde het ontstaan deur Adam en Eva se ongehoorsaamheid. Hulle was nou gevalle mense en hulle nakomelinge het hulle gevalle toestand geërf. Alle mense is dus van geboorte af sondaars en sal dit bly, tensy daar ʼn uitweg gekry kan word.  Die uitweg het gekom in Yeshua die Gesalfde.

Tussen die Sondeval en Moses, was alle mense sondaars, maar het nie die Wet van Moses gehad nie. Hulle sondes was so erg  dat God hulle met die Vloed afgevee het van die aarde af.

Die Wet van Moses was slegs gegee aan die volk Israel. Hulle moes nie sendingwerk doen om die res van die mensdom te bekeer tot God nie. Ook nie om hulle te red uit hulle sondige toestand nie. Israel het self klaaglik misluk om die Wet te onderhou en na te kom. Selfs die enkelinge wat wel die Wet onderhou het, is nie op grond daarvan uit hulle gevalle toestand gered nie. Om uit die gevalle toestand te ontsnap, moes mense weer gebore word – hierdie keer as mense wat deur Yeshua vrygekoop is.

Sonde is iets anders as die Wet van Moses.

Slegs Yeshua kan die mens uit sy gevalle toestand red. Hy het Homself opgeoffer daarvoor. Hy het ons mislukking op Hom geneem. Met Sy dood het Hy die skuld van die gevalle mensdom betaal sodat ons verhouding met ons Skepper herstel kon word. Dit is nie al wat Yeshua gedoen het nie. Hy het uit die dood opgestaan sodat mense wat die vergifnis ontvang het, ook uit die dood kan opstaan en ʼn nuwe lewe kan ontvang. Ons het verder die vooruitsig op die verheerliking saam met Hom ontvang. Daar is net een voorwaarde: ons moet Yeshua vertrou.  Ons hoef net op Hom staat te maak. Hierdie vertroue is nie so maklik as wat dit klink nie, dit is moeiliker as om die Wet van Moses te onderhou.

Die Wet van Moses handel oor sake wat op die volk Israel betrekking het, as hulle dit nakom sou hulle die beloofde land kry. Dit handel ook oor individue se doen en late, wat reg en wat verkeerd is. Dit wys uit wat ʼn individu se persoonlike sondes is. Dit wat hy moet doen en dit wat hy nie mag doen nie. Sy oortredings is dit wat voortspruit uit sy gevalle natuur en hy moes in sy eie krag daaroor heers.

Na die koms van Yeshua het dit verander. Mense wat op Yeshua vertrou, ontvang die Helper, die Heilige Gees. Met die krag van die Heilige Gees is dit moontlik dat hulle die persoonlike sondes kan oorwin en die vrugte van die Gees kan dra.

Gal 5:16-26: Ek sê: “Leef deur die Gees, dan sal julle nooit deur die begeertes van die menslike natuur gevang word nie,  want die menslike natuur begeer die teenoorgestelde as die Gees en die Gees die teenoorgestelde as die menslike natuur. Hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil doen nie, maar as julle deur die Gees gelei word, is julle nie onder die wet nie, maar julle ken die dade van die menslike natuur; dit is: seksuele oortredings, onreinheid, wellustigheid, aanbidding van afgode, towery, vyandskap, tweedrag, jaloesie, woede, hardkoppigheid, misleiding, valse leringe, afguns, moord, dronkenskap, orgies en soortgelyke dinge en dat die wat hierdie dinge doen, soos ek vroeër gesê het en nou weer sê, nie die Koninkryk van God sal erf nie.” Die vrugte van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, sagte omgee, goedheid, vertroue, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is geen wet in plek nie, maar dié wat aan Die Gesalfde Een behoort, het die menslike natuur met al sy passies en begeertes gekruisig. Ons moet daarom in die Gees leef en aan die Gees oorgee en laat ons nie sonder lof en eer wees nie; mekaar slegmaak en jaloers wees op mekaar nie. (PWL). Let daarop dat gevallenheid en sonde nie welkom is in God se Koninkryk nie.

Daar was nog altyd mense in die Christendom wat terugdeins van die gedagte dat die verlossing deur Yeshua gratis en verniet is vir die wat op Hom vertrou. Hulle redeneer dat so ‘n groot geskenk soos vergifnis deur ‘n heilige God ‘n vorm van betaling van ons vereis, dat Hy van ons verwag om genade op een of ander manier te verdien. Vertroue alleen is nie genoeg nie, die mens moet iets doen. In die tyd van die Apostels was sulke mense Judaïseerders genoem. Die woord “Judaïseerder” beteken “om volgens Joodse gebruike te leef”.

Gal 2:15-21: Ons wat van nature Jode en nie sondaars vanuit die ander nasies is nie, weet dat die mens nie onskuldig verklaar word vanuit die doen van die geskrewe wet nie, maar deur vertroue in Yeshua, Die Gesalfde Een. Ons het ook in Die Gesalfde Een, Yeshua, vertrou sodat ons onskuldig verklaar kon word vanuit vertroue in Die Gesalfde Een en nie vanuit die doen van die geskrewe wet nie omdat deur die doen van die geskrewe wet geen mens onskuldig verklaar sal word nie,” maar as ons, wat begeer om in eenheid met Die Gesalfde Een onskuldig verklaar te word, self ook gevind word om sondaars te wees, is Die Gesalfde Een dan ’n bedienaar van die sonde? ’n Verwerplike gedagte! Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan wys ek aan myself dat ek die opdragte oortree, want ek is deur die geskrewe wet dood sodat ek vir God kan leef. Ek is saam met Die Gesalfde Een gekruisig en van toe af aan is dit nie meer ék wat self leef nie, maar Die Gesalfde Een leef in my. Die lewe wat ek nou in die menslike natuur leef, leef ek in die natuur van die Seun van God, wat my liefgehad het en Sy lewe vir my gegee het. Ek verwerp nie die onverdiende guns van God nie, want as daar onpartydige opregtheid deur die geskrewe wet gekom het, dan het Die Gesalfde Een sonder rede gesterf. (PWL).

Die Erfsonde het die innerlike mens verrot en veroorsaak dat niemand God kon behaag nie. Dit is die Erfsonde wat aangespreek moes word. Dit is gedoen deur Yeshua.

Asseblief, bewaar ons boeke!

Hierdie foto het 'n leë alt kenmerk; die lêernaam is NP-VAN-WYK-LOUW-MUSEUMS.jpg
https://npvanwyklouw.org.za/museums-in-suid-afrika-en-die-bewaring-van-westerse-kultuurgoedere-evelyn-ferreira/

Ek bedryf ʼn klein tweedehandse boekwinkel. Dit is amper ʼn biblioteek want jy kan klaar geleesde boeke omruil vir iets wat jy nog nie gelees het nie. Tweedehandse boeke is aansienlik goedkoper as nuwe boeke. Party is nog nuut en mooi opgepas, ander is baie ou boeke waarvan sommiges eers heelgemaak moet word voor dit op die rak geplaas kan word. 

Ek hoop dat hierdie winkeltjie mense sal aanspoor om eerder te lees as om televisie te kyk. As mense meer lees mag hulle spelling en taalgebruik ook verbeter. Dit word gesê dat kinders wat van kleins af kinderstories hoor en lees se verbeeldings beter ontwikkel. “If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.” Albert Einstein

Die ouer boeke kan selfs waardevol wees. Ek het byvoorbeeld Johannes van Wyk, Patrys-hulle, en die Toesprake van Dr. Verwoerd in voorraad. (Laasgenoemde moet gerestoureer word). Dit laat my wonder wat van sulke boeke gaan word na dit verkoop is. Daar is selfs ouer skrywers wat nog steeds gewild is – soos Karel Kielblock, Gerrie Radlof, Heinz Konsalik en FA Venter. Daar is ook boeke van nuwer skrywers. Onder andere is Deon Meyer gewild. Daar is ook baie boeke wat nie storieboeke is nie – Christelike boeke, vakkundige boeke (meestal nuwer uitgawes met enkeles wat antiek is) en boeke oor stokperdjies.

Dit is een van die redes waarom ek belangstel in die bewaring van boeke. Veral van ons eie inheemse boeke.

George Orwell skryf in sy boek 1984 “Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten, every picture has been repainted, every statue and street building has been renamed, every date has been altered. And the process is continuing day by day and minute by minute. History has stopped. Nothing exists except an endless present in which the Party is always right.” Vir baie van ons klink dit of hierdie woorde vandag waar geword het.

Hier in Suid-Afrika is alles omgekeer en word ons geskiedenis verdraai of doodgeswyg. Ons geskiedenis, ongeag of dit objektief waar is, word uitgebeeld as rassisties. Of anders word alles in die verlede toegeskryf aan apartheid. Dit is ook nie net geskiedenis wat geteiken  word nie, dit is alle Afrikaanse boeke. Die letterkunde  wat by skole en universiteite voorgeskryf word, word gekies om polities korrek te wees.

Boeke wat voor die ontstaan van die internet gepubliseer is, is meestal nie aanlyn verkrygbaar nie. Om sulke boeke op die internet te kry, sal dit geskandeer moet word. Andersins gaan belangrike boeke slegs in private versamelings en by groot biblioteke beskikbaar wees. Die groot biblioteke is gewoonlik in groot stede en plattelanders en persone wat nie ingeskrewe studente is nie, het nie toegang daartoe nie.

Die groot uitgewers van boeke is besighede met ʼn winsmotief en publiseer boeke wat ʼn wins sal toon.  Gevolglik is daar baie waardevolle boeke wat privaat gepubliseer word en nie in boekwinkels beskikbaar is nie, byvoorbeeld kontrei- en familiegeskiedenis.

Al ons Afrikaanse boeke is eintlik betreklik nuut, ons het nie boeke wat eeue oud is nie. Gevolglik behoort die meeste nog iewers te vinde wees.

Hoe kan ons ons boeke veilig bewaar sodat geslagte na ons dit ook kan lees? Ek weet nie of ʼn groot biblioteek van gedrukte boeke die antwoord is nie. Boeke sal met die pos of koeriers versend moet word.  Sal sulke gedrukte boeke nie dalk wegraak of beskadig word nie?Die webwerf gesellig.co.za bied twee oplossings.

Die eerste is argivering: “Indien u oor Afrikaanse inligting beskik wat geargiveer moet word, laat ons asseblief weet. Of dit nou ‘n ou boek, artikels of besprekings is, ons sal graag wil help om dit op die Internet te bewaar. Dit geld veral vir inligting wat nog nie op die Internet beskikbaar is nie, asook inligting op bestaande webtuistes wat die eienaar nie meer kan of wil onderhou nie.”http://gesellig.co.za/t/39302-Argivering_van_Afrikaanse_inligting/

Die tweede is gratis e-boeke: “Ons bied e-boeke aan ons lede. Mense wat op die forum registreer en aangemeld is, kan hierdie e-boeke gratis en verniet aflaai. Ons sal ook maandeliks nuwe e-boeke bylaai, so kom loer gereeld in om te sien wat bygevoeg is.” http://gesellig.co.za/t/26266-Gratis_Afrikaanse_E-Boeke/

Daar is ook enkele uitgewers wat ouer boeke herpubliseer. Ongelukkig moet hulle sulke boeke nagaan vir woorde wat nie tans polities korrek is nie.

Ek hoop daar is nog meer mense wat ons boeke wil bewaar en in staat is om dit te doen.  Dit sal nie net die boeke bewaar nie, dit sal ook ons taal bevorder. Daarmee saam kan ons meer belese en geletterd word.

Dit gaan nie net oor Afrikaanse boeke nie, daar is ook Engelse boeke wat bewaar moet word. Byvoorbeeld Eugene N Marais se Soul of the Ape. Daar is ook Engelstalige fiksie van Suid-Afrikaanse skrywers wat bewaar kan word. Ons moet ook dink aan die bewaring van die Westerse kultuur.

Bestelling van boeke:

My e-boeke kan bestel word by Payhip op die lys boeke. Andersins kan u ‘n e-pos stuur aan buitepos@minderheidsverslag.co.za. My e-boeke is beskikbaar in PDF en EPUB. Meld asb. u voorkeur.

Beter as Bybelstudie


https://kerkbode.christians.co.za/2019/10/02/is-die-bybel-n-gevaarlike-boek/

Daar is baie verskillende maniere om die Bybel te bestudeer. Al hierdie metodes is vrylik beskikbaar en kan aanbeveel word.

Daar is ʼn verskil tussen die lees van die Bybel en die bestudering van die Bybel. Met Bybelstudie, delf mens dieper. Jy kan verskeie hulpboeke gebruik: ʼn Agtergrond, ʼn verklaring, ʼn atlas, ʼn konkordansie, ensomeer. Jy kan die Bybel onderstreep, ʼn uitligter gebruik of notas maak. Jy werk met die detail.

As jy die Bybel lees, gebruik jy slegs die teks voor jou. Jy kan dalk twee of meer weergawes van die Bybel gebruik om te verseker dat jy reg verstaan, maar jy gebruik min, indien enige, ander hulpmiddels. Jy werk met die geheel.

Die Bybel bestaan uit verskillende literatuursoorte. Van Genesis tot Ester is hoofsaaklik geskiedenis. Van Job tot Hooglied word “Wysheidsliteratuur” genoem en bevat min geskiedenis. Van Jesaja tot Maleagi is die Profete. Die profete bevat ʼn bietjie geskiedenis met waarskuwings en teregwysings. Daniël bevat ook apokaliptiese dele. Van Matteus tot by Handelinge is geskiedenis. Van Romeine tot by Judas is briewe en bevat dele wat geskiedenis is, die res is leerstellig. Openbaring is heeltemal apokalipties. Die grootste deel van die Bybel is geskiedkundige materiaal en is verhalend geskryf.

Hoe lees mens ʼn geskiedenisboek? Net soos ʼn storieboek. Jy begin voor en lees deur tot op die einde. Indien moontlik, lees jy dit in chronologiese volgorde.  As jy dit nie so lees nie, gaan jy nie die Bybel reg verstaan nie.

Daar is ontelbare verskillende interpretasies van die Bybel. Dit is so omdat mense versies uit een deel byvoeg by versies uit ʼn ander deel. Die verhaal word nie gelees nie, temas word gelees. ʼn Preek kan ook nie die plek vat van om die Bybel as verhaal te lees nie. Die preek is ʼn verduideliking van ʼn sekere gedeelte in die Bybel en dek nie die hele Bybel nie.

Toe ek vir die eerste keer (ek was toe in my dertigs) een van die Evangelies self deurgelees het, was ek geskok. Die Jesus (Yeshua in Aramees) wat ek van gehoor het deur die kinderbybel, die Sondagskool en die eredienste was heeltemal anders as die Jesus (Yeshua) in die vier Evangelies. Toe lees ek nie net van Sy gelykenisse en wonderwerke nie, toe lees ek in konteks alles wat gebeur het en Sy interaksie met mense. Toe lees ek ook van Sy konflik met mense.

Dit geld ook ten opsigte van die res van die Bybel. Dit wat God self gesê het en dit wat mense dink Hy gesê het, verskil soos dag van nag.

Hordes hooggeleerde tekskritici het hulle al besig gehou met die soektog na “die ware Jesus”. Hulle kon dit nie regkry nie. Moet ook nie die volle waarheid in geleerdheid soek nie, dit is nie daar nie. Dit was juis die geleerdes met wie Jesus (Yeshua) gebots het.

Moet ook nie worstel met vrae wat nie beantwoord gaan word nie. God sê vir ons dit wat ons nodig het om te weet en nie dit wat ons dink ons wil weet nie. As jy iets vind waarop jy meer inligting wil hê, of waar jy ʼn vraag oor het, moet dan nie stop en eers probeer om dit op te los nie. Hou aan met lees. Dit wat jy oor wonder, mag later op ʼn ander plek vir jou opgeklaar word. Indien jou vraag nie beantwoord word nie, mag dit wees omdat God nie dink jy hoef dit te weet nie. Ons kan ook vasval in ontledings van sinne en woorde wat dalk interessant is en ons baie besig hou. Juis dit veroorsaak dat jy weggelei word van die eintlike boodskap wat jy moet hoor. Dit bring ons ook nie nader aan God nie.

Judaïsme sien die Ou Testament as ʼn wetboek en wil die Ou Testament op dieselfde manier hanteer as wat die wêreld hulle wette hanteer. Mag jy op die Sabbat skottelgoed was? Hulle Rabbyne interpreteer alles en stel die regulasies op wat nagekom moet word. Toe die langverwagte Messias kom, toe is hulle nie in staat om Hom te herken toe Hy voor hulle staan nie. Hulle onvermoë het gelei tot ʼn botsing met Jahweh wat hulle van Hom, tot vandag toe, vervreem het.

Onder Christene gaan dit ook so. Ons hou ons besig met allerlei ander argumente en redenasies dat ons nie regtig God hoor nie. Ons hoor nie wat Hy regtig sê nie. Ons is veral geneig om so te konsentreer op Israel dat ons nie hoor wat Jesus (Yeshua) gesê het nie. Wie of wat wil jy ken? Die letters op papier of God self?

Moenie vasval in die detail nie, let op die geheel. Die geheel ontdek jy deur die Bybel te lees as die verhaal van God se bemoeienis met die mens. Hoe Hy die gevalle mens probeer bereik en in ʼn verhouding met Hom wil plaas.

As jy ʼn ander  boek sou lees, lees jy nie eers hoofstuk 3, dan hoofstuk 10 en dan hoofstuk 5 nie. So verstaan jy niks van wat in daardie boek geskryf is nie. Jy weet nie hoe dit begin nie, jy weet nie hoe dit eindig nie en jy weet nie wat die volgorde van gebeure is nie. En jy weet ook niks van die karakters in die boek af nie.

Lees die Bybel soos jy ʼn storie sal lees. Indien moontlik, lees dit in chronologiese volgorde. Dan lees jy die volle verhaal as ʼn geheel.

SPESIALE AANBIEDING:

Bestel enige van my e-boeke (aan die regterkant) by buitepos@minderheidsverslag.co.za en ontvang dit gratis. Kies tussen ‘n EPUP of ‘n PDF weergawe.

Hardnekkig Afrikaans

ʼn Afrikaanssprekende student het my ingelig dat Afrikaans nie ʼn wetenskaplike taal is nie, dat al hulle voorgeskrewe werke in Engels is en dat Engels ʼn wêreldtaal is. Gevolglik is dit sy geleerde opinie dat Afrikaans belangrik is by die huis en tussen vriende, maar niks meer nie.

Wat natuurlik snert is.

Nou kan ons ʼn ellelange repliek lewer vanuit die Afrikaanse taalgeskiedenis. Ons kan praat van die verdrukking van ons taal onder Britse koloniale heerskappy. Die bordjie om die nek met “donkie” daarop. Ons kan praat van die weerstand, ondermeer deur die kerke, teen die vervanging van Nederlands met Afrikaans. Dan was daar die politieke taalstryd om Afrikaans as amptelike taal erken te kry. Daarna moes ons woordeskat uitgebrei word om alles wat in Engels en Nederlands gesê kan word, ook in Afrikaans te kan sê. Die skepping van vakwoordeboeke kan genoem word.

Nie baie lank gelede nie, was Afrikaans op gelyke voet met Engels en Nederlands. Dit was nie sommer maar net nie, dit was die resultaat van moeite doen om jou eie te ontwikkel en te gebruik. Dit het opoffering en stryd geverg, maar die oorwinning was behaal. Is dit alles van waarde of het ons ons tyd gemors?

Ons het ons taal geërf by ons voorgeslagte. Is dit ʼn geval van erfgoed is swerfgoed? Die taal baanbrekers het nie soveel tyd en energie spandeer uitsluitlik vir hulleself nie, hulle het dit ook gedoen vir ons. Sodat ons in gemak ons eie taal kan gebruik in die moderne lewe. Ons moet net hulle werk in stand hou en daarop uitbrei. Dit is nie net goed soos infrastruktuur wat in stand gehou moet word nie, geestelike goed soos taal moet ook in stand gehou word. Daar rus ʼn verantwoordelikheid op ons.

Taal gaan nie net oor prosa en poësie nie, dit gaan ook oor motorkarre, masjinerie, gereedskap, fisika, wiskunde en ekonomie.

Ons taal gaan net bly voortbestaan as ons dit gebruik. As ons die Afrikaanse terme gebruik as ons ons motorvoertuig diens en herstel. Wanneer ons rekenaars se sagteware in Afrikaans is. Wanneer ons kinders Google Translate moet gebruik om uit te vind wat die Engelse voorgeskrewe boek nou eintlik sê. Ons het ʼn ten volle ontwikkelde taal, ons moet dit net gebruik. Dis al.

Ons moet net ʼn bietjie moeite doen. Is dit te veel gevra?

Wat ons met ons taal (en kultuur) doen, sê baie van onsself. Is ons mense wat in stand hou en ontwikkel, of is ons te gemaksugtig en sal alles prysgee omdat dit te veel moeite is? Dit weer sê iets van ons karakter, wat se soort mense ons eintlik is.

Is ons lojaal aan dit wat ons eie is? Of is ons Joiners en Hensoppers?

SPESIALE AANBIEDING OP E-BOEKE

Bestel enige van my e-boeke by buitepos@minderheidsverslag.co.za en kry dit gratis. Meld asb of dit in EPUB of PDF formaat moet wees

New Book: The Battle and Vow of Blood River

For the Boers (a.k.a. Afrikaners) of Southern Africa, Blood River is a big deal. Consequently most information on this subject is written in Afrikaans. This book is in English for those persons who do not read Afrikaans.

The Battle and Vow of Blood River is a remarkable story. It is a story of Divine Intervention in the affairs of men and it was a game changer in the history of Southern Africa.

Political correctness is trying to make the events at Blood River controversial. There are all sorts of attempts to rewrite or change what really happened. The Battle of Blood River was about the Zulu king Dingaan and his formidable army who tried to annihilate the Boers and others who was seen as enemies. There was no racism involved as Dingaan killed both whites and non-whites alike. The Boer Commando included Afrikaans and English whites, as well as a large group of Khoikhoi, Basotho and Zulu men. The Boers had no slaves; however, they did have Khoikhoi and Basotho employees. 

This book makes use of eyewitness reports and respected scholarly research. It is meant to be a concise, but comprehensive, account of the history of the Battle of Blood River and the Vow. It is a well-attested historic event and this book is an objective account of what happened.

The book contains a background of the three parties involved: The Zulu army of king Dingaan, the English traders and missionaries at Port Natal and the Voortrekkers (Boers who wanted to set up their own country outside of British control).

The Battle of Blood River came about as a result of a number of massacres conducted by the Zulu army on the Voortrekkers and traders. These massacres made a counter-action by the victims inevitable and a commando comprising of Voortrekkers and traders was formed. The leaders of the commando realised that their chances against the massive Zulu army was slim. Being Christians, they not only prayed for Divine help, they decided to make a vow to God. With this vow they bound themselves and their descendants with certain promises made to God.

A description of the battle as recorded by eye-witnesses is given. This is from documents written by participants shortly afterwards. The Zulus could not record a written account, but some of the survivors gave oral accounts of what they saw and experienced.

The consequences of the battle were enormous. It brought a new dawn to the Zulu nation. For the Boers it meant their survival out of certain annihilation. It was a turning point in the history of Southern Africa. Shortly afterwards, British Colonialism in the region expanded. A post script have been added describing some of the events that happened in later years as an indirect result of Blood River.

This book is published as an e-book and is available in the EPUB and PDF formats. It can be ordered from Payhip:   https://payhip.com As an introductory offer free copies are available until 31 March 2021. Please order your free copy by e-mail from: buitepos@minderheidsverslag.co.za

SES!!! weergawes van die Bloedrivier Gelofte

Foto: Pieter Bruwer se gedigte: https://www.facebook.com/105602099564678/posts/1186153381509539/


Dit is al lank bekend dat die Gelofte van 9 tot 16 Desember 1838 wat by meeste Geloftefeeste voorgelees word, foutief is. Nogtans word dit nie reggestel nie en jaar na jaar word die foutiewe Gelofte herhaal.

Daar is ses verskillende weergawes van die Gelofte en hulle verskil van mekaar. Daarom moet ons vasstel wat die verskille is en watter weergawe die korrekte een is.

J.G. (Jan) Bantjes was die klerk van die Volksraad in Natal en is gesekondeer om Hoofkommandant A.W.J. Pretorius se amptelike sekretaris te wees. Hy het ʼn joernaal in die vorm van ʼn dagboek gehou van 27 November tot 27 Desember 1838. Hy was ʼn lid van die Wenkommando en ʼn eerstehandse getuie van wat gebeur en gesê is. Sy joernaal is op 14 Junie 1839 in De Zuid-Afrikaan gepubliseer soos in die Gelofte onderneem is. Sy weergawe is die oudste en is op 9 Desember 1838, die eerste dag waarop die Gelofte afgelê is, opgeteken.

A.W.J. (Andries) Pretorius was die Hoofkommandant van die ekspedisie, bekend as die Wenkommando, en doen op 22 Desember 1838 verslag aan die Volksraad. Sy verslag, met die bewoording van die Gelofte word in De Zuid-Afrikaan op 15 Februarie 1839 gepubliseer. Dit stem ooreen met Bantjes se weergawe.

S.A. (Sarel) Cilliers was ook teenwoordig by Bloedrivier. Hy was een van die drie kapelane. Sy herinneringe word omstreeks 1870/1871 (meer as dertig jaar later en kort voor sy dood) deur ds. W.S. Van Rijneveld opgeteken. Die oorspronklike dokument het weggeraak, maar H.J. Hofstede het ʼn kopie bekom. Cilliers se weergawe is sedert 1891 op Geloftefeeste gebruik en het die tradisie geskep dat Geloftedag “as ʼn Sabbatdag” gevier moet word.

H.J. Hofstede publiseer in 1876 sy boek “Geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat”. Sy boek bevat ʼn kopie van Cilliers se weergawe. Hofstede het sy weergawe opgestel vir gebruik deur gemeentes op grond van Cilliers se weergawe..

G.B.A. Gerdener publiseer in 1919 ʼn biografie oor Sarel Cilliers: “Sarel Cilliers Die Vader van Dingaansdag”. Hierin verskyn Gerdener se gerekonstrueerde weergawe van die Gelofte.

W.E.G. Louw se verwerkte vertaling van die Gelofte word in 1962 aan die Uitvoerende Raad van die F.A.K. verskaf. Hierdie weergawe verskyn ook op ʼn muurpaneel in die Voortrekker-Gedenkkerk in Pietermaritzburg. Hierdie weergawe is deur die F.A.K. uitgegee en versprei. Dit is ‘n vertaling van Gerdener se Nederlandse weergawe.

Die weergawes van Hofstede, Gerdener en Louw het ontstaan uit die Cilliers-weergawe. As Cilliers en Bantjes se weergawes vergelyk word, kan gesien word hoe groot die verskil werklik is.

Jan Bantjes se joernaal: “dat hy aan den Almagtigen eene gelofte doen wilde (indien allen wel wilden),—“om zoo de Heere ons de overwinning geven mogt, een Huis tot zynes Grooten Naams gedachtenis te stichten, alwaar het Hem zal behagen”— en dat zy ook moesten afsmeken, de hulp en bystand van God, om deze gelofte zeker te kunnen volbrengen, en dat wy den dag der overwinning, in een boek zullen aantekenen, om dezelve bekend te maken, zelfs aan onze laatste nageslachten, op dat het ter Eere van God gevierd mag worden.”

Sarel Cilliers se herinnering: “Mijne Broeders en mede-landgenoten, hier staan wij thans, op eene Ogenblik voor een Heilige God, van Hemel en aarde, om een belofte aan hem te beloven, als hij met zijne bescherming, met ons zal wezen, en onze vijand in onze handen, zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag, en de datum, elk jaar als een verjaarsdag, en een dankdag, zoo als een Sabbath, en zijne eere, dienen zal, doorbrengen en dat wij het ook aan onzen kinderen zal zeggen, dat zij met ons er in moeten deelen, tot gedachtenis, ook voor ons opkomende geslagten, en als iemand is die er onder bezwaard bevind, dat die dan van deze plaats, weg moeten gaan, Want de eere van zijn naam, daardoor zal verheerlijk worden, dat de roem en eer van overwinning, aan hem zal worden gegeven, Ik zeide ook verder, dat wij in de gebed zamen moeten deelen, die tot den troon van Zijne Genade zal worden opgezonden, en zoo voor, en ik bereyde mijne handen, na de Hemel uit, in naam van ons allen”

Cilliers se herinnerings is (meer as 30 jaar later) foutief op ʼn paar punte. Die eerste is die invoeging van: “dat wij die dag, en de datum, elk jaar als een verjaarsdag, en een dankdag, zoo als een Sabbath, en zijne eere, dienen zal, doorbrengen”.

Hofstede voeg die volgende by Cilliers:  “een tempel ter zijne eer stichten zoude, waar het Hem zoude behagen,” Dit word dan herhaal deur Gerdener en Louw. Louw se weergawe stel dit so: “dat ons ʼn huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag”. Die oorspronklike weergawe van Bantjes lui soos volg: “een Huis tot zynes Grooten Naams gedachtenis te stichten, alwaar het Hem zal behagen”. Die oorspronklike gebruik “huis” nie “tempel” nie (dus ook nie kerk nie). Die oorspronklike onderneem om ʼn huis te “stig” en nie die “oprig” van ʼn huis nie. Die oorspronklike bedoeling was iets anders as om ʼn gebou op te rig.

Die derde fout is dat Bantjes se: “in een boek zullen aantekenen, om dezelve bekend te maken” weggelaat word by die latere weergawes. Bantjes se Joernaal is gepubliseer en is die “boek” waarvan melding gemaak word. Dit bevestig dat sy weergawe die outentieke weergawe is.

ʼn Verwante kwessie is watter persoon die bewoording van die Gelofte gedoen het. Een bron meen dit was Eerwaarde Erasmus Smit want hy was die Natalse Voortrekkers se predikant. Die probleem is dat hy nie ʼn lid van die kommando was nie. Hy was nie teenwoordig nie.

Gerdener se boek “Sarel Cilliers. Die vader van Dingaansdag” (1919 en 1925) noem Cilliers die geestelik-godsdienstige profeet van die Groot Trek. Cilliers was ʼn ouderling en lekeprediker wat een van die drie kapelane van die Wenkommando was. Hy was blykbaar welsprekend en kon moontlik die Gelofte voorgelees het. Sy rol word dikwels oorskat by Geloftefeeste. Daar word beweer dat hy die bewoording van die Gelofte opgestel het en dat hy die “held van Bloedrivier” was. Gerdener het skynbaar ʼn groot heldeverering vir Cilliers gehad.

Jan Bantjes se joernaal van Sondag 9 Desember 1838 stel die gebeure soos volg: “Des Zondags morgens, vóordat de godsdienst begon, liet de Hoofd-Kommandant degenen die de godsdienst zouden verrigten, by malkander komen, en verzocht  hen, met de gemeente te spreken, dat zy allen volyverig in geest en in waarheid, tot God mogten bidden, om Zyne hulp en bystand, in het slaan tegen de vyand; dat hy aan de Almagtigen ‘n gelofte doen wilde” En dan verder: “De heeren Cilliers, Landman en Joubert, waren opgeruimd in het gemoed, om zulks te horen; zy onderhielden hunne gemeentens hierover en verkregen hunne algemene toestemming.”

Die gedagte aan ʼn Gelofte en die bewoording daarvan moet aan Hoofkommandant Pretorius toegeskryf word. Hy het op voorafgaande dae aan al sy offisiere gemeld dat hulle nie sonder die hulp van God sal oorwin nie en almal aangespoor tot gebed en Christelike gedrag.

Wat nou? Is die presiese woorde van die Gelofte belangrik of nie? Is die presiese nakoming van die Gelofte belangrik of nie? Wanneer gaan die huis gestig word of hoef dit nie gedoen te word nie?

Koning Dawid het ʼn huis gestig, koning Salomo het ʼn tempel opgerig. Daar is ʼn groot verskil.

Die volgende studiestuk bevat verdere inligting: Die outentieke weergawe van die Bloedrivier Gelofte (1838), deur P.R. Swanepoel en P.C. Groenenstein (26 Augustus 2011)

SPESIALE AANBIEDING: GRATIS E-BOEKE

Bestel enige van die boeke aan die regterkant by buitepos@minderheidsverslag.co.za. Kies tussen PDF of EPUB.

Wie was die eerste mense?


Prent: https://reasonsforhopejesus.com/pre-adamite-heaven-and-earth-gap-theory/

Somtyds kom mens af op ʼn godsdienstige siening wat jy nog nie voorheen teengekom het nie. Selfs na 40 jaar se bestudering van die Heilige Skrif en baie dik teologiese boeke, het ek nog nie voorheen gehoor van pre-Adamiete nie. Mens is nooit te oud om te leer nie, gevolglik het ek gaan oplees hieroor. Daar is ʼn menigte geskrifte wat hieroor handel.

Die pre-Adamiete word beskryf as mense wat voor die skepping van Adam geleef het. Die siening was nodig om te verduidelik waar die seuns van Adam vroue gekry het. Sommige 17de-eeuse Europeërs kon die volke, stamme en tale van Asië en Amerika nie uit die Bybelse geskiedenis verklaar nie. Hulle het gevolglik die stelling dat alle mense afstam van ‘n eerste mensepaar op logiese en taalkundige gronde verwerp. Dit het gelei tot die teologiese hipotese dat daar nog mense voor Adam en Eva geskape was, genaamd pre-Adamiete.

Daar is tot vandag toe, vreeslik baie verskillende aanhangers van hierdie sienings. Elkeen het ook ʼn eie standpunt en verduideliking hieromtrent. George Dickison het “The Mosaic Account of Creation, As Unfolded in Genesis, Verified by Science” in 1902 geskryf. Die boek het wetenskap gemeng met ‘n wetenskaplike lees van Genesis en bevat ‘n lys van geologiese ontdekkings wat getoon het dat mense bestaan het voordat Adam geskep is en dat die aarde baie ouer as 6000 jaar is. Dickison het wetenskaplike ontdekkings uit fossiele en die paleontologie gebruik as bewyse vir pre-Adamiete. ʼn Ander siening het pre-Adamiete beskou as ‘n ras van minderwaardige wesens of ook as minderwaardige rasse. Adam, was die eerste witman en gevolglik die eerste seun van God. Verder word slegs witmense (Kaukasiërs)  as afstammelinge van Adam beskou. In hierdie weergawe verlei Satan vir Eva, en die gevolglike nageslag is ‘n basterwese, Kain. R. A. Torrey (1856–1928), wat in die “Gap Theory” geglo het, het geglo dat dit moontlik was om evolusie sowel as Bybelse onfeilbaarheid te aanvaar, met die pre-Adamiete as die brug tussen godsdiens en wetenskap.

Ek beskou myself as In Evangelikaalse (Evangelic) Christen. Ondermeer onderskryf ek die onfeilbaarheid van die Heilige Skrif en die beginsel van Sola Scriptura (Slegs die Skrif).  Die Heilige Skrif is deur God geïnspireer en is die enigste betroubare verduideliking van waar mense vandaan kom. Daar is vrae wat mense vra wat nie in die Skrif beantwoord word nie want God het dit nie belangrik geag om dit te antwoord nie. Die leer van pre-Adamiete is nie in die Skrif te vinde nie, dit vermeng die Skrif met ander sienings wat buite die Skrif voorkom: of die nou wetenskaplik is of nie. Dit verbreek die beginsel dat niks bygevoeg of weggelaat mag word nie.

Is pre-Adamiete geskep deur God? Het God dan minderwaardige wesens geskep? Indien nie, hoe het hulle ontstaan? Evolusie is ʼn teorie wat hoofsaaklik deur ongelowiges aangehang word. Dit is nie iets wat deur Evangelikaalse Christene as onbetwisbaar waar beskou word nie. Die vermenging van Skrif en wetenskap is spekulasie. As mens een spekulasie aanvaarbaar vind, maak dit die deur oop vir allerlei ander spekulasies ook.

Die Skrif praat slegs van een mensdom. Handelinge 17:26: En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, …

As Kain deur Satan by Eva verwek is, dan is dit teenstrydig met wat Jesus gesê het van die engele. Wat het met Noag se vloed gebeur? Is die pre-Adamiete nie ook dood nie? Of was sommige kinders van Noag Adamiete en die ander pre-Adamiete? So kan mens een vraag na die ander vra en daaroor spekuleer.

Joh. 1:1-4: In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.

Daar is egter ʼn nog groter probleem. Hoe pas pre-Adamiete in by die verlossing deur Jesus Christus (Yeshua die Gesalfde)?  Joh. 14:6: Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Die skepping van die mens en die sondeval wys heen na die Nuwe Testament  en die redding van verlore mense deur Jesus Christus. Die nuwe lewe in Christus is waarmee ons onsself moet besig hou. As die teorie van pre-Adamiete belangrik was, moes dit kon inpas by die heel belangrikste van alles: Jesus Christus.

Niemand word met God versoen op grond van enige iets of iemand anders as Jesus Christus nie. Dit maak dus nie saak of iemand ʼn Adamiet is of nie. Die redding is nie beperk tot Adamiete nie, almal wat sy vertroue stel op Jesus Christus word gered.

Rom. 3:9-12: Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie! Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.

Adamiete is almal skuldig voor God, dus is hulle niks beter as pre-Adamiete nie. Almal is ewe veel verlore. ʼn Siening dat Adamiete beter is as pre-Adamiete is dus ongeldig. Daarmee saam is die spekulasie oor pre-Adamiete ook ongeldig.

Hoe het dit dan gebeur dat ek nooit voorheen gehoor het van Adamiete en pre-Adamiete nie? Ek het my oë gevestig op Jesus Christus. Daar is niks belangriker as Hy en Sy verlossingswerk nie. Allerlei ander redenasies en spekulasies lei ons aandag van Hom af en veroorsaak dat ons nie vorder in die nuwe lewe nie.

My boek “Die Regte Weg” kan gratis bestel word by:

buitepos@minderheidsverslag.co.za

of by

http://gesellig.co.za/t/26266-Gratis_Afrikaanse_E-Boeke/

Die Regte Weg na die nuwe lewe in Christus

Hierdie foto het 'n leë alt kenmerk; die lêernaam is bht7k-GCyxvjTyUpmME3sA-0001-13523570142.png

Hierdie is die bekendstelling van my nuwe e-boek: “Die Regte Weg”. 

Die boek wil weer die grondslae van die Christelike geloof neerlê. In hierdie dae vind ons dat daar by baie mense verwarring heers oor wat die lewe in Christus behels. Dit wemel van valse leraars en profete en vele afwykings en misleidings word verkondig en geglo.

Gevolglik is die boek meer leerstellig van aard: 2 Tim. 4:1-4: Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal ʼn tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ʼn menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.

Om ʼn oorsig van die boek te gee, verskaf ek die inhoudsopgawe:

INHOUDSOPGAWE

1. DIT IS ʼn FONDAMENT             

2. GOD EN MENS            

  2.1 Die Opperwese:  Wat verstaan ons met die begrip “Opperwese”; Wat noem ons die Opperwese?; Wat is die Drie-eenheid van God?; Oor watter eienskappe beskik God?; Hoe is God se aard en karakter?           

  2.2 Die mens:  Waar pas die mens in?; Wat beteken dit om na die beeld van God geskape te wees?; Wat is die “asem van die lewe”?; Wat is die doel van die mens?;  Wat beteken “sekerlik sterwe”?

  2.3 Die val van die mens:  Wat het gebeur?; Wie is die slang?; Wat was die gevolge van die Sondeval?; Hoekom het God dit toegelaat?         

  2.4 Die gevolge van die mens se val: Wat was die onmiddellike gevolge?; Wat was God se reaksie?; Wat was die gevolge vir die mensdom?          

  2.5 God wil steeds Sy doel bereik: Wanneer het God besluit op ʼn ander plan?; Wat behels God se plan?; Hoe maak God sy plan bekend?   

  2.6 Die Heilige Skrif: Wat is die verskil tussen “die Heilige Skrif” en “die Bybel”?; Wat is die “kanonieke boeke”?;  Watter ander godsdienstige boeke is daar nog?; Waaraan moet ʼn boek voldoen om kanoniek te wees?; Wat is Sola Scriptura?; Uit watter manuskripte word die Skrif vertaal?; Hoe word die Skrif vertaal?; Uit watter boeke bestaan die Heilige Skrif?  

  2.7 God se werkswyse: Wie kan die mens verlos?; Wat moet mense doen om verlos te word?; Op grond van wat word mense gered?; Wie moet erkenning vir die verlossing kry?;

3. SONDE           

  3.1 Algemene en Individuele Sonde: Wat is Algemene Sonde?; Wat is Individuele Sonde?; Hoe weet mense wat hulle Individuele Sonde is?; Wat is die vlees?; Wat is liefde vir die wêreld?   

  3.2 Die Tien Gebooie: Wat is die Tien Gebooie?; Op wie is die Tien Gebooie van Toepassing?; Hoe dink God oor sonde?; Kan sonde oorwin word?           

4. STRUIKELBLOKKE       

  4.1 Teenstand en vervolging: Hoekom is daar teenstand?; Wat word bedoel met “die wêreld”?; Waarom is daar vyandskap van die wêreld?; Hoekom is daar teenstand van vriende en familie?    

  4.2 Foute, dwalings en misleidings: Wat is foute?; Wat is dwalings?; Wat is misleidings?;

  4.3 Die onderskeid tussen die etniese volk Israel en die Gemeente van Christus: Is dit belangrik om tussen Israel en die Gemeente te onderskei?; Wie is Israel?; Wie is die Gemeente van Christus?; Is die Gemeente nie net ʼn voortsetting van Israel nie?; Wat is die teenstelling tussen Israel en die Gemeente?; Hoe weet Israel en die Gemeente wat sonde is?; Moet die Gemeente nie die Ou Testamentiese wette nakom nie?    

5. BAKENS OP DIE PAD NA DIE NUWE LEWE      

  5.1 Bekering en Wedergeboorte: Wat is bekering?; Wat is wedergeboorte?  

  5.2 Die Doop: Wat is die doop met water?; Wat beteken die doop met water?; Wat is die doop van die Heilige Gees?               

  5.3 Die Heilige Gees: Wie is die Heilige Gees?; Hoe help die Heilige Gees ons?              

  5.4 Gebed: Wat is gebed?; Hoe verskil gebede in die Ou en Nuwe Testamente?; Hoe moet die “Onse Vader” verstaan word?; Wat is aanbidding in gees en waarheid?              

  5.5 Bybelstudie: Waarom moet ons die Heilige Skrif lees en bestudeer?; Hoe moet ons die Heilige Skrif lees?; Wat van die Ou Testament?; Hoe moet ons die Heilige Skrif bestudeer?

  5.6 Gemeenskap met mede-gelowiges: Wat is die gemeenskap van gelowiges?; Wat is die gemeente van gelowiges?; Wat doen gemeentes tydens byeenkomste?; Wat is die nagmaal?; Wat is die liggaam van Christus?            

6. GESKIEDENIS VAN DIE WESTERSE CHRISTENDOM      

  6.1 Die ontstaan van die Christendom

  6.2 Die Apostels            

  6.3 Na die Apostels: Wat het na die Apostels gebeur?; Hoe het die Nuwe Testament ontstaan?; Hoe het die Apostels se boodskap verder versprei?       

  6.4 Die ontstaan van die kerk en die Oos-Wes Skeuring: Hoe het die georganiseerde kerk ontstaan?; Wat het tot skeuring in die kerk gelei?; Waarheen het die kerk sendelinge gestuur?; Wie was die Paulisiane?           

  6.5 Die Westerse Kerk en die Reformasie: Wie was die voorlopers van die Reformasie?; Wie was die Waldense?; Hoe het die kerkhervorming gebeur?    

  6.6 Die Christendom in die Nuwe Wêreld: Wat was die effek van ontdekkingsreise?; Wat is Millennialisme?  ; Wat was die Verligting?; Hoe het die hervorming verder ontwikkel?              

  6.7 Die Christendom in die moderne tyd: Wat het die afgelope eeu plaasgevind?; Wat is die hedendaagse wêreldgees?; Wat is kerkvernuwing en huiskerke?; Wil die mens soos God wees?    

Ek bied die e-boek gratis aan. Bestel asseblief by buitepos@minderheidsverslag.co.za en meld of PDF of EPUP formaat verkies word.

Die onderskeid tussen Israel en die Gemeente van Christus

Illustrasie: https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/913023/jewish/The-Second-Temple.htm

Meer as die helfte van die Heilige Skrif handel oor een enkele volk: die volk Israel. Hulle het ʼn duidelike plek in God se raadsplan. Hulle is deur God afgesonder van die ander volke op aarde, God het ʼn verbond met hulle gesluit en spesifieke opdragte en beloftes aan hulle gegee. As hulle getrou is en die opdragte nakom, sal God hulle met aardse voorspoed seën, as hulle dit nie doen nie sal hulle teenspoed ontvang. As hulle getrou en gehoorsaam is, beloof God om aardse grootheid, rykdom en mag aan hulle te gee. As hulle ontrou en ongehoorsaam is, sal God hulle verstrooi onder die mensdom, van een einde van die aarde tot die ander. Hulle is ook die volk deur wie God homself aan die mensdom wil openbaar.

Die Skrif behandel nog ʼn groot groep mense: die Christene (die Gemeente van Christus). God het ook ʼn spesiale verhouding met hulle en het ook spesifieke beloftes aan hulle gemaak.

Maar daar eindig die ooreenkoms tussen Israel en die Christene, en ʼn opvallende kontras begin. In plaas daarvan dat gehoorsaamheid die beloning van aardse grootheid en rykdom meebring, word die Christene geleer om tevrede te wees met voedsel en klere, om vervolging en haat te verwag, en word ​​die Christene verbind met geestelike en hemelse dinge.

Elkeen van die twee groepe het nie altyd bestaan nie, elkeen het ʼn afsonderlike opgetekende begin gehad. Die van Israel was in die roeping van Abram, Isak en Jakob. Die begin van die Christendom word beskryf in Handelinge 2, toe die Heilige Gees vir die eerste keer uitgestort is. 

Die Christendom het nie in die Ou Testament bestaan nie, ook nie tydens die aardse lewe van Jesus Christus nie. Mat. 16:18: En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die Gemeente sal in die toekoms gebou word. Die Gemeente van Christus was verborge in die Ou Testament. Ef. 3:9-10: … en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, … Die Gemeente van Christus het ook ʼn spesifieke einde wat verskil van die van Israel: 1Tes. 4:16-17: Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. 

ʼn Verdere ondersoek van die Skrif toon dat die oorsprong, roeping, belofte, aanbidding, beginsels van gedrag en toekomstige bestemming van Israel en die Gemeente alles in teenstelling met mekaar is.

Israel ontvang aardse voorspoed. Deut. 8:7-10: Want die HERE jou God bring jou in ʼn goeie land, ʼn land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom;  ʼn land van koring en gars en wingerdstokke en vyebome en granate; ʼn land van olieryke olyfbome en heuning;  ʼn land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie; ʼn land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap; en jy sal eet en versadig word en die HERE jou God loof oor die goeie land wat Hy jou gegee het. Van Abraham lees ons: Gen. 24:35: En die HERE het my heer baie geseën, sodat hy groot geword het, en aan hom kleinvee en beeste, silwer en goud, slawe en slavinne en kamele en esels gegee. 

Van die Gemeente word gesê: Fil. 3:20-21: Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. Die gemeente ontvang aardse teenspoed en vervolging. 1Kor. 4:11-13: Tot op hierdie uur ly ons honger en dors, is ons naak en word geslaan, en swerwe ons rond, en swoeg ons deur met ons eie hande te werk. Word ons uitgeskel, ons seën; word ons vervolg, ons verdra dit; word ons belaster, ons troos; soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. Christus se gemeente is voorberei vir wat op hulle wag. Joh. 16:2: Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom ʼn uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ʼn diens aan God bewys. 

Die manier hoe God aanbid moet word, verskil ook. Israel kon net op een spesifieke plek aanbid: die tempel met priesters as tussengangers. Die Gemeente kan in gees en waarheid God op enige plek aanbid.

Israel kon onderskei tussen wat vir God reg en verkeerd was deur die Wet van Moses. Aan die Gemeente is die Heilige Gees gegee. Joh. 16:7-11: Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel: van sonde, omdat hulle in My nie glo nie; en van geregtigheid, omdat Ek na my Vader gaan en julle My nie meer sal sien nie; en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. 

Die Apostels het reeds met mense te doen gekry wat die Gemeente wou “Judaïseer”. Hulle wou hê dat Christene wat nie van Israelitiese afkoms was nie, die wette en gebruike wat op Israel van toepassing is, moes nakom. Die antwoord hierop was: Han. 15:28-29: Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie as hierdie noodsaaklike dinge: dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwurg is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel!

Deur die eeue heen het die onvermoë om tussen Israel en die Gemeente te onderskei veel gedoen om die Gemeente se vordering te belemmer, die missie van die Gemeente te verdraai en om die Gemeente se ware spiritualiteit te vernietig. Die Gemeente se doel is verlaag tot die beskawing van die wêreld, die verkryging van rykdom, die gebruik van rituele, die oprigting van manjifieke geboue, die bid vir God se seën op militêre konflikte en die verdeling van die broederskap van gelykes in geestelikes en leke.

SPESIALE AANBOD OP E-BOEKE:

Stuur asb. ‘n e-pos aan buitepos@minderheidsverslag.co.za om ‘n gratis e-boek te bestel. Noem in die e-pos die formaat (pdf of e-pub).

...

Dis tyd om te ween

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah

Jy word wakker in die oggend. Wat se nuus is daar? Belangrike goed soos Covid-19, BLM, die petrolprys. O ja, daar was ʼn plaasaanval ook.

Wat van die plaasaanval? Ons is ontsteld, ons het genoeg gehad, ons is gatvol, ons gaan dit nie meer vat nie. Pasop, die Boere gaan saamstaan. Ons is ʼn gedugte volk, jy kan nie met ons mors nie, ons sal julle aanvat.

Ons deel die nuus, foto’s en video’s met ander op sosiale media want die hoofstroom koerante en TV kanale verswyg sulke sake. Ons probeer soveel mense moontlik bewus maak. Hier en in die buiteland. Ons probeer beswaar maak, ons probeer optogte hou, ons skryf boeke, ons beroep ons op die hof. Ten spyte van dit alles, gaan daar vandag weer ʼn plaasaanval wees. Ons weet net nie waar en wie nie.

Die waarheid is dat niemand ons gaan help nie, ons is op ons eie. As ons eerlik is, sal ons erken dat ons magteloos is. Daar is niks wat ons, menslik gesproke, daaraan kan doen nie.

Ons het hulp nodig. Waar sal ons hulp vandaan kom? Die korrupte Weste? Daar is die wat sê ons moet bid. ʼn National Day of Prayer waar elkeen sy eie god kan aanbid? ʼn Kettinggebed sodat God kan sien hoe baie ons is. Sal dit Hom oorreed om iets te doen? Dalk moet ons hardop bid vir ingeval God nie goed kan hoor nie of dalk net ʼn power nap vat?

Vra jy, sal jy verneem dat ons almal Christene is. Ons glo dat God bestaan en dat Jesus vir ons sondes gesterf het. Ongelukkig glo die Satan dit ook. Ons dink dat as ons redelik ordentlike mense is en ons gaan kerk toe, dan is ons saak reg. Ons kan so eenkeer ʼn week ons sonde bely, dan is ons reg vir die volgende week.

Dit wil voorkom of ons dink dat sonde afgeskaf is. Elke diertjie het sy plesiertjie en solank ons nie iemand benadeel nie, is ons saak reg. Dit is ons, nie God nie, wat  wil besluit oor wat vir Hom aanvaarbaar moet wees.

Intussen wil ons graag blessings ontvang. Veral die wat finansieel is. Ons bou groot ouditoriums en pak duisende in om gebless te word. Die predikers moet gemaklik kan lewe en wys hoe suksesvol hulle is. Natuurlik dra ons ook ruimskoots by om ons kerk ʼn groot sukses te maak in die oë van mense. Want die kerk moet kompeteer met ander organisasies en groepe.

Hoe is dit dan moontlik dat dit so sleg met ons gaan? Hoekom laat God toe dat dit so met ons gaan? Die plaasmoorde is dan mos Sy skuld? As die fout nie by God is nie, dan het ons ʼn probleem, ʼn baie groot probleem.

Kan dit wees dat God nie tevrede met ons is nie? Dat Hy ons nie wil help nie? Dat ons eers die fout by onsself moet soek?

Die Ou Testamentiese Israel het in soortgelyke omstandighede hulle klere geskeur, as op hulle koppe gegooi en in die strate geweeklaag. Dit was nadat God se woede teen hulle ontketen was. Hy het hulle oorgegee aan hulle vyande en toegelaat dat die verskriklikste rampe oor hulle kom. Dit is baie soortgelyk aan wat ons beleef.

Nee, dit is nie die slagoffers se skuld en sonde wat dit veroorsaak nie. Dit is ons as volk se skuld en sonde wat dit veroorsaak. Ons het die wêreld liefgekry en wou die wêreld ter wille wees. Ons beoefen ʼn uiterlike godsdiens. ʼn Godsdiens wat ons pas en in ons smaak val. Solank dit so gaan, moet ons maar ophou bid en op ons eie kragte en vindingrykheid staatmaak.

Totdat ons tot besinning kom, moet ons rouklere aantrek en ween. Wanneer ons tot besinning gekom het, sal ons moet soebat vir vergifnis en genade. As iemand iets soek om te doen, dan is dit wat hy moet doen.

Spesiale aanbod: Gratis e-boeke

My e-boeke verskyn aan die regterkant van die bladsy. Indien u ‘n gratis e-boek wil ontvang, stuur ‘n epos na: buitepos@minderheidsverslag.co.za. Meld asb. die naam van die boek en of u dit in PDF of EPUB formaat wil hê.